Thema’s

Mensen willen meedoen. Ze willen gezien worden, een bijdrage leveren en plezier hebben. Toch gebeurt het regelmatig dat mensen ongewenst aan de zijlijn komen te staan. Soms door persoonlijke problemen of veranderingen, soms doordat zij de snelle ontwikkelingen in de samenleving niet kunnen bijbenen.

Deze snelle ontwikkelingen bieden kansen, maar leiden ook tot nieuwe vraagstukken en uitdagingen. Denk aan de toename van (gesignaleerde) eenzaamheid onder ouderen nu zij langer zelfstandig wonen of integratievraagstukken bij de nieuwkomers die een paar jaar terug als vluchteling naar Nederland kwamen. Overheden en organisaties uit het sociaal-maatschappelijke en culturele domein moeten steeds weer nieuwe en aangepaste manieren ontwikkelen om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten de boot vallen.

Ik ondersteun gemeenten en organisaties uit zorg & welzijn en de culturele sector om vraagstukken te onderzoeken, te doorbreken en aan te pakken. Mijn expertise zit op:


Transities in het sociale domein.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is IMG-1670-1024x605.jpg

Na de invoering van de Wmo en WNS heb ik diverse leertrajecten ontwikkeld en uitgevoerd aan sociale professionals om het ‘nieuwe werken’ eigen te maken. Zelfregieversterkend werken, vergroten burgerparticipatie en het benutten van professionele ruimte zijn thema’s die tot mijn basiskennis behoren. Tevens heb ik vele projecten gedaan inzake wijkteams, samenwerken in de wijk en het realiseren van integraal ondersteuningsaanbod. Zowel als trainer, onderzoeker of projectcoördinator kan ik op deze thema’s groepen en organisaties begeleiden en ondersteunen.

Artikel ‘Zeg bent u misschien de nieuwe professional’

Publicatie ‘De 10 competenties maatschappelijke ondersteuning’


Participatie van kwetsbare groepen.

Ik geloof erin dat ieder mens een bijdrage kan leveren aan de maatschappij, mits zij worden aangesproken op hun talenten en vermogen, en de ruimte krijgen om deze met vallen en opstaan in te zetten. Ik werk altijd krachtgericht en met het streven om mensen zoveel mogelijk zeggenschap en regie te geven over hun leven. Ik houd hierbij de drie peilers van ‘geluk’; pleasure, purpose & pride altijd in mijn achterhoofd. Er is een groep mensen die permanente ondersteuning nodig heeft om blijvend mee te kunnen doen. Juist voor deze groep mensen is specifieke aandacht en ondersteuning nodig. Samen met overheden, kennisinstituten en organisaties uit het sociale domein en de culturele sector werk ik er aan om ondersteuning passend, effectief en dichtbij de mens zelf te maken. Zo mogelijk wordt de doelgroep ook bij het ontwerpen en vormgeven van nieuw aanbod betrokken, om optimale aansluiting en eigenaarschap te creëren.

https://www.cinemasenior.nl/

Publicatie ‘De zinvolle hulpverlener’


Integratie- en diversiteitsvraagstukken.

Met de toename van vluchtelingen in Nederland, is er ook een groeiende vraag ontstaan om nieuwkomers te ondersteunen bij het volwaardig kunnen meedoen. Ook bij hen is er een grote behoefte om een bijdrage te leveren in de maatschappij en hun kennis en vaardigheden optimaal te benutten. Integratievraagstukken en vraagstukken inzake het realiseren van een betrokken en toegankelijke multiculturele samenleving, benader ik vanuit mijn achtergrond als cultureel antropoloog, waarbij ik mijn expertise in het betrekken van kwetsbare groepen, de meerwaarde van domein-overstijgend samenwerken en het krachtgericht werken met de doelgroep, optimaal inzet.

Onderzoek ‘Werkzame elementen van culturele interventies voor statushouders


Integrale samenwerking tussen welzijn, zorg en kunst & cultuur.

Steeds beter realiseren we ons dat vele vraagstukken een integrale benadering vereisen. Integraal betekent het bundelen van krachten en mogelijkheden van verschillende domeinen, zoals sport, welzijn, zorg, kunst en cultuur, om zo tot passende oplossingen te komen. Samenwerking en verbinding tussen organisaties en aanpalende domeinen staan hierin centraal. Opgedane ervaring en kennis vanuit onderzoek en projecten inzake integrale samenwerking pas ik toe in de praktijk door domein- overstijgende samenwerking tussen organisaties en partijen te stimuleren en faciliteren.

Publicatie Samenwerken-in-de-wijk-10-vraagstukken

Handleiding ‘Hoe je een kunstmanifestatie organiseert in de maatschappelijke zorg’

https://www.movisie.nl/artikel/inspirerende-sessies-tijdens-congrestival-sociaal-gezond